Produse recomandate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Conform Deciziei ANSPDCP nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesara notificarea, precum si pentru modificarea si abrogarea unor decizii, Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC KARIBAS SRL-D, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Complexului nr. 10, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/9123/04.07.2016, avand Cod unic de inregistrare 36276091, Capital Social 46.000 lei, cont bancar RO48INGB0000999906067494 deschis la ING BANK – Bucuresti are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorul i le furnizeaza.

 

Scop, categorii de destinatari si durata

Societatea se obliga sa respecte si sa se asigure ca datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrarii sunt:

a) prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b) colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice nu va fi considerata incompatibila cu scopul colectarii, efectuandu-se cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificarii catre autoritatea de supraveghere, precum si cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de normele care reglementeaza activitatea statistica;

c) adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

d) exacte si, daca este cazul, actualizate; in acest scop se vor lua masurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate sa fie sterse sau rectificate;

e) stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durata mai mare decat cea mentionata, in scopuri statistice, se va face cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute in normele care reglementeaza acest domeniu, si numai pentru perioada necesara realizarii acestor scopuri.

Pentru a putea efectua cumparaturi pe Site, Utilizatorul trebuie sa furnizeze Societatii, voluntar, date cu caracter personal organizate in Contul de client, care poate fi accesat prin identificator (adresa personala de email) si parola. Aceste date sunt necesare pentru:

a) gestionarea Comenzilor efectuate pe Site: comunicarea cu Utilizatorul privind evolutia si starea Comenzilor, facturare si livrare, evaluarea produselor si serviciilor oferite;

b) rezolvarea returnarilor de produse sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, Cont de client, Site sau la serviciile si produsele achizitionate;

c) pentru a asigura accesul la zone restrictionate ale Site-ului care contin Informatii despre client;

d) notificarea Utilizatorului cu privire la situatia Contului de client;

e) trimiterea de Newslettere si/sau Oferte Exceptionale, in functie de acordul Utilizatorului;

f) contactarea Utilizatorului, la cererea sa voluntara sau in chestiuni de Relatii cu Clientii;

f) desfasurarea de activitati comerciale, de promovare, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Utilizatorului pe Site;

g) efectuarea de statistici.

Refuzul Utilizatorului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina imposibilitatea livrarii produselor comandate.

Prin completarea si transmiterea datelor cu caracter personal prin formularele existente pe Site, Utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a Societatii si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Societate, afiliatii si colaboratorii acestora. De asemenea, Utilizatorul isi da acordul expres si neechivoc ca aceste date cu caracter personal sa poata fi transferate (cedate) de catre Societate atat afiliatilor si colaboratorilor sai, precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.

Societatea poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de hosting, marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care Societatea poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata, asiguratori etc.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Societatea va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe durata existentei Contului de client, iar ulterior stergerii contului, Societatea va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va stoca si prelucra exclusiv in scopuri statistice, pe durata existentei Societatii sau Site-ului.

In cazul incetarii activitatii Societatii si/sau preluarii Site-ului de catre alt operator economic, datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi transferate catre noul operator doar cu conditia ca acesta sa garanteze faptul ca prelucrarile ulterioare au scopuri similare celor in care s-a facut prelucrarea initiala. In caz contrar, datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi distruse.

 

Dreptul de acces la date

In baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa Societatii, Utilizatorul are dreptul de a obtine de la Societate, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele sale sunt sau nu sunt prelucrate de Societate.

In cerere, Utilizatorul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Societatea se obliga sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de livrare.

Societatea se obliga, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor Societatii, in conformitate cu dispozitiile legii.

 

Dreptul de interventie asupra datelor

In baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa Societatii, Utilizatorul are dreptul de a obtine de la Societate, in mod gratuit:

 a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

 b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001;

 c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

In cerere, Utilizatorul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Societatea se obliga sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la Utilizator, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de livrare.

Folosindu-se de formularele disponibile pe Site, pentru a reflecta orice schimbare survenita, Utilizatorul poate modifica datele cu caracter personal pe care le-a transmis anterior.

 

Dreptul de opozitie

Utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Societatii sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

In vederea exercitarii dreptului de opozitie, Utilizatorul poate utiliza facilitatile oferite in acest scop pe Site sau va inainta Societatii o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

In cerere, Utilizatorul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Societatea se obliga sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la Utilizator, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de livrare.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice Utilizator are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care il afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectandu-se celelalte garantii prevazute de Legea nr. 677/2001, un Utilizator poate fi supus unei decizii de natura celei vizate mai sus, numai in urmatoarele situatii:

a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

 

Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, Utilizatorul are dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate Legea nr. 677/2001, care i-au fost incalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

 

Confidentialitatea si securitatea prelucrarilor

Orice persoana care actioneaza sub autoritatea Societatii sau a persoanei imputernicite de Societate, inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu caracter personal, nu poate sa le prelucreze decat pe baza instructiunilor Societatii, cu exceptia cazului in care actioneaza in temeiul unei obligatii legale.

Societatea se obliga sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Aceste masuri vor asigura, potrivit stadiului tehnicii utilizate in procesul de prelucrare si de costuri, un nivel de securitate adecvat in ceea ce priveste riscurile pe care le reprezinta prelucrarea, precum si in ceea ce priveste natura datelor care trebuie protejate. Cerintele minime de securitate vor fi elaborate de autoritatea de supraveghere si vor fi actualizate periodic, corespunzator progresului tehnic si experientei acumulate.

 

Remarketing

In scopul optimizarii interactiunii cu Utilizatorul, Site-ul foloseste Cookie-uri terte precum, dar fara a se limita la Google Adwords, Google Analytics sau Facebook si permise de Utilizator in conformitate cu "Politica de utilizare Cookie-uri".

Un Cookie este un mic fisier salvat pe computerele utilizatorilor cu scopul de a stoca preferintele si alte informatii folosite in paginile web accesate de acesti utilizatori.

Anumite Cookie-uri sunt folosite de serviciile de remarketing (inclusiv Google AdWords sau Facebook) pentru a promova Site-ul pe site-urile altor terti (inclusiv Google sau Pinterest), doar catre Utilizatorii sau catre liste similare cu Utilizatorii care au vizitat recent Site-ul sau doar catre Utilizatorii care au intreprins anumite actiuni pe Site (de exemplu au completat un formular sau au facut o comanda). Promovarea poate fi facuta atat in pagina cu rezultatele cautarii pe Google, cat si in reteaua de display Google sau in reteaua de promovare a altui agent de publicitate cu care Societatea colaboreaza in acest scop, dar si pe paginile de Facebook sau Pinterest.

Cum functioneaza? Site-ul utilizeaza module Cookie-uri in scop de remarketing, fara a le asocia in nici un fel cu identitatea Utilizatorului. Cand Utilizatorul viziteaza o pagina a Site-ului, modulele Cookie specifice unui agent de publicitate, inclusiv Google sau Facebook, pot salva informatii despre vizita Utilizatorului in liste pentru remarketing. Ulterior, atunci cand Utilizatorul viziteaza alte site-uri, agentul de publicitate poate folosi informatiile din Cookie-uri pentru a prezenta reclame ale considerate relevante pentru Utilizatorii din listele de remarketing respective.

Bineinteles, toate datele colectate vor fi folosite in conformitate cu prezenta "Politica de confidentialitate" si cu Politica de confdentialitate a agentului de publicitate.

Utilizatorul poate dezactiva utilizarea modulelor cookie de catre Google, accesand Setarile pentru anunturi Google [https://www.google.com/settings/ads?hl=ro]. De asemenea, Utilizatorul poate sa dezactiveze folosirea modulelor cookie de catre un furnizor terta parte, accesand pagina de dezactivare Network Advertising Initiative [https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp].

 

 

Ultima actualizare: 12.02.2018


Produse vizualizate

Nu exista produse vizualizate

Meniu

Sus
Compara 0